2018-05-24 Gala Operowo-Operetkowa z okazji Dnia Matki - SONORI ENSEMBLE